Clam
Clam.png
有东西曾在这里面住过。
信息
出现地点 海洋
来源 蟹笼
售价
Clam.png50g
Clam.pngSilver Quality Icon.png
62g
Clam.pngGold Quality Icon.png
75g
Clam.pngIridium Quality Icon.png
100g
购买价格
Traveling Cart Icon.png 旅行货车 Gold.png 150-1000g
用途信息
收集包 Bundle Purple.png 蟹笼收集包
合成 Chowder.png 海鲜杂烩汤
Speed-Gro.png 生长激素

Clam)是一种在任何季节都可以用蟹笼在海里捕到的东西(不属于鱼资源)。海滩上也可以觅食到它。

地图

可以在海滩上捕获。

Maplocation.png
Map.png

赠送

NPC在收到蛤后的态度
一般
Abigail Neutral.png
阿比盖尔
Alex Neutral.png
亚历克斯
Caroline Neutral.png
卡洛琳
Clint.png
克林特
Demetrius Neutral.png
德米特里厄斯
Dwarf.png
矮人
Elliott Neutral.png
艾利欧特
Emily Neutral.png
艾米丽
George.png
乔治
Gus Neutral.png
格斯
Haley Neutral.png
海莉
Harvey Neutral.png
哈维
Jas Neutral.png
贾斯
Jodi Neutral.png
乔迪
Kent.png
肯特
Krobus.png
科罗布斯
Leah Neutral.png
莉亚
Lewis.png
刘易斯
Linus.png
莱纳斯
Marnie Neutral.png
玛妮
Maru Neutral.png
玛鲁
Pam Neutral.png
潘姆
Penny Neutral.png
潘妮
Pierre.png
皮埃尔
Robin Neutral.png
罗宾
Sam Neutral.png
山姆
Sandy.png
桑迪
Sebastian.png
塞巴斯蒂安
Shane Neutral.png
谢恩
Vincent Neutral.png
文森特
Willy.png
威利
Wizard.png
法师
讨厌
Evelyn Concerned.png
艾芙琳


保留、售卖建议

保留:建议保留至少1个,用作收集包。

售卖:前期,建议其余均售卖,以获取一定的活动资金。

收集包

蛤可用于鱼缸Bundle Purple.png 蟹笼收集包

食谱

尽管可以用蟹笼捕到它,但是游戏中不能把它用于“用任何鱼类都能做的食谱”,也不能““用任何鱼类都能打造的物品”中。

图像名称描述材料回复效果增益状态配方来源价格
Chowder.png海鲜杂烩汤在寒冷的海边过夜后,用它来暖身再好不过了。Clam.png (1)Milk.png (任意) (1)
Energy.png+225 能量
Health.png+101 生命值
Fishing.png 钓鱼 (+1)
Time Icon.png 24小时
Willy Icon.png 威利(3 Heart.png
Gold.png135g
Speed-Gro.png生长激素促进叶子生长。保证能让植物的生长速度加快10%。使用时加到犁过的土地中。Pine Tar.png 松焦油 (1)Clam.png (1)  
Farming Skill Icon.png 耕种 3级
Gold.png20g

建筑

蛤可用于建造法师塔的相关建筑。

图像 名称 描述 花费 大小
Water Obelisk.png
水方尖塔 将玩家传送至沙滩。 Gold.png 金币 (1,000,000)Iridium Bar.png 铱锭 (5)Clam.png  (10)Coral.png 珊瑚 (10)
3x3

任务

没有出现在任何任务中。


0.0
0人评价
avatar
M
0

暴力  

2年
avatar
0

评论区一律不得养苟

4年
avatar
CXuesong
0

我是来+1s的😂

4年