Garlic
Garlic.png
给菜肴增加一些风味。质量好的大蒜可能会特别辣。
信息
种子 Garlic Seeds.png 大蒜种子
成长时间 4 天
季节 Spring.png 春季
来源 种植
治疗效果
Energy.png+20 能量
Health.png+9 生命值
Energy.png
Silver Quality Icon.png
+28 能量
Health.png
Silver Quality Icon.png
+12 生命值
Energy.png
Gold Quality Icon.png
+36 能量
Health.png
Gold Quality Icon.png
+16 生命值
售价
基础售价
Garlic.png60g
Garlic.pngSilver Quality Icon.png
75g
Garlic.pngGold Quality Icon.png
90g
Tiller.png 农夫专精售价
(+10%)
Garlic.png66g
Garlic.pngSilver Quality Icon.png
82g
Garlic.pngGold Quality Icon.png
99g
购买价格
Traveling Cart Icon.png 旅行货车 Gold.png 180-1000g
用途信息
合成 Escargot.png 法式田螺
Fiddlehead Risotto.png 意式蕨菜炖饭
Oil of Garlic.png 蒜油

Garlic)是游戏星露谷物语中的一种农作物,由大蒜种子经过4天后长成。

生长阶段

种子阶段 1阶段 2阶段 3阶段 4收获售价治疗效果用途

Garlic Seeds.png
大蒜种子

杂货店 Gold.png 40g
Garlic Stage 1.png
Garlic Stage 2.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic Stage 5.png
Garlic.png60g
Garlic.pngSilver Quality Icon.png
75g
Garlic.pngGold Quality Icon.png
90g
Energy.png+20 能量
Health.png+9 生命值
Energy.png
Silver Quality Icon.png
+28 能量
Health.png
Silver Quality Icon.png
+12 生命值
Energy.png
Gold Quality Icon.png
+36 能量
Health.png
Gold Quality Icon.png
+16 生命值
Escargot.png 法式田螺
Fiddlehead Risotto.png 意式蕨菜炖饭
Oil of Garlic.png 蒜油
1 天1 天1 天1 天总计:4 天Gold.png 5g/天


赠送

NPC在收到蒜后的态度
喜欢
Alex Happy.png
亚历克斯
Caroline Happy.png
卡洛琳
Clint Happy.png
克林特
Demetrius Happy.png
德米特里厄斯
Dwarf.png
矮人
Elliott Happy.png
艾利欧特
Emily Happy.png
艾米丽
George Happy.png
乔治
Gus Happy.png
格斯
Harvey Happy.png
哈维
Kent Happy.png
肯特
Krobus Happy.png
科罗布斯
Leah Happy.png
莉亚
Lewis Happy.png
刘易斯
Linus Happy.png
莱纳斯
Marnie Happy.png
玛妮
Maru Happy.png
玛鲁
Pam Happy.png
潘姆
Penny Happy.png
潘妮
Robin Happy.png
罗宾
Sandy Happy.png
桑迪
Sebastian Happy.png
塞巴斯蒂安
Shane Happy.png
谢恩
Willy Happy.png
威利
Wizard.png
法师
不喜欢
Abigail Concerned.png
阿比盖尔
Haley Concerned.png
海莉
Jas Concerned.png
贾斯
Jodi Concerned.png
乔迪
Sam Concerned.png
山姆
Vincent Concerned.png
文森特
讨厌
Evelyn Concerned.png
艾芙琳
Pierre Annoyed.png
皮埃尔


收集包

没有收集包需要这件物品.

打造

是制作蒜油的素材

食谱

图像名称描述材料回复效果增益状态配方来源价格
Escargot.png法式田螺淋上黄油的田螺,做的恰到火候。Snail.png 蜗牛 (1)Garlic.png (1)
Energy.png+225 能量
Health.png+101 生命值
Fishing.png 钓鱼 (+2)
Time Icon.png 24小时
Willy Icon.png 威利(5 Heart.png
Gold.png125g
Fiddlehead Risotto.png意式蕨菜炖饭香软的米饭拌上清炒的蕨菜芽。汤有点淡。Oil.png (1)Fiddlehead Fern.png 蕨菜 (1)Garlic.png (1)
Energy.png+225 能量
Health.png+101 生命值
Cooking Channel.png电视节目
28
Gold.png350g


0.0
0人评价
avatar