Winter.png

冬季Winter)是玩家经历的第四个季节。它在秋季之后,春季之前。冬季是最艰难的季节之一,灌木和青草都会枯萎,这导致纤维和草料难以获得(不过在矿井里纤维仍可正常生长)。但是,一些非常难得的物品只会在这个季节出现。

事件

节日

日期 名称
08

Calendar Flag Anim.gif 冰雪节

15-17 Calendar Flag Anim.gif夜市
25

Calendar Flag Anim.gif 冬日星盛宴

生日

日期 村民
01 Krobus Icon.png 科罗布斯
03 Linus Icon.png 莱纳斯
07 Caroline Icon.png 卡洛琳
10 Sebastian Icon.png 塞巴斯蒂安
14 Harvey Icon.png 哈维
17 Wizard Icon.png 法师
20 Evelyn Icon.png 艾芙琳
23 Leah Icon.png 莉亚
26 Clint Icon.png 克林特

农作物

冬季无法种植作物。但是玩家可以种植 Wild Seeds (Wi).png 冬季种子

图像 名称 描述 材料 配方来源
Winter Seeds.png
冬季种子 各种各样的冬季种子。 Winter Root.png 冬根 (1)Crystal Fruit.png 水晶野果 (1)Snow Yam.png 雪山药 (1)Crocus.png 番红花 (1) Foraging Skill Icon.png 觅食 7级

采摘

图像 名称 描述 位置 价格 恢复 Recipes
Winter Root.png 冬根 一种淀粉块茎植物。

在星露谷用锄头锄地

Winter Root.png Coin Icon70g
Winter Root.pngSilver Quality Icon.png
Coin Icon87g
Winter Root.pngGold Quality Icon.png
Coin Icon105g
Winter Root.pngIridium Quality Icon.png
Coin Icon140g
Winter Root.png Energy.png25 Health.png11
Winter Root.pngSilver Quality Icon.png
Energy.png35 Health.png15
Winter Root.pngGold Quality Icon.png
Energy.png45 Health.png20
Winter Root.pngIridium Quality Icon.png
Energy.png65 Health.png29
Winter Seeds.png 冬季种子

Roots Platter.png 块茎拼盘 Bundle Teal.png 冬季觅食收集包

Crystal Fruit.png 水晶果 一种在冬天出现的美味水果。

煤矿森林(39%)
边远森林(22%)
鹈鹕镇(8%)
山区(38%)
巴士站(23%)
铁路(50%)

Crystal Fruit.png Coin Icon150g
Crystal Fruit.pngSilver Quality Icon.png
Coin Icon187g
Crystal Fruit.pngGold Quality Icon.png
Coin Icon225g
Crystal Fruit.pngIridium Quality Icon.png
Coin Icon300g
Crystal Fruit.png Energy.png63 Health.png28
Crystal Fruit.pngSilver Quality Icon.png
Energy.png88 Health.png39
Crystal Fruit.pngGold Quality Icon.png
Energy.png113 Health.png50
Crystal Fruit.pngIridium Quality Icon.png
Energy.png163 Health.png73
Winter Seeds.png 冬季种子

Jelly.png 果冻 Wine.png 果酒 Bundle Teal.png 冬季觅食收集包

Snow Yam.png 雪山药 这种小山药隐藏在雪地下。

星露谷用锄头锄地

Snow Yam.png Coin Icon100g
Snow Yam.pngSilver Quality Icon.png
Coin Icon125g
Snow Yam.pngGold Quality Icon.png
Coin Icon150g
Snow Yam.pngIridium Quality Icon.png
Coin Icon200g
Snow Yam.png Energy.png30 Health.png13
Snow Yam.pngSilver Quality Icon.png
Energy.png42 Health.png18
Snow Yam.pngGold Quality Icon.png
Energy.png54 Health.png24
Snow Yam.pngIridium Quality Icon.png
Energy.png78 Health.png35
Winter Seeds.png 冬季种子

Bundle Teal.png 冬季觅食收集包

Crocus.png 番红花 冬天开花的一种花朵。

煤矿森林(39%)
边远森林(35%)
鹈鹕镇(54%)
山区(40%)
巴士站(42%)
铁路(50%)

Crocus.png Coin Icon60g
Crocus.pngSilver Quality Icon.png
Coin Icon75g
Crocus.pngGold Quality Icon.png
Coin Icon90g
Crocus.pngIridium Quality Icon.png
Coin Icon120g
Crocus.png Energy.png0 Health.png0
Crocus.pngSilver Quality Icon.png
Energy.png0 Health.png0
Crocus.pngGold Quality Icon.png
Energy.png0 Health.png0
Crocus.pngIridium Quality Icon.png
Energy.png0 Health.png0
Winter Seeds.png 冬季种子

Bundle Teal.png 冬季觅食收集包

Holly.png 冬青树 它的叶子和鲜红的浆果让它成为了极受欢迎的冬天饰品。

煤矿森林(22%)
边远森林(43%)
鹈鹕镇(22%)
山区(22%)
巴士站(35%)
秘密森林(100%)

Holly.png Coin Icon80g
Holly.pngSilver Quality Icon.png
Coin Icon100g
Holly.pngGold Quality Icon.png
Coin Icon120g
Holly.pngIridium Quality Icon.png
Coin Icon160g
Holly.png Poison.png -37
Holly.pngSilver Quality Icon.png
Poison.png -52
Holly.pngGold Quality Icon.png
Poison.png -67
Holly.pngIridium Quality Icon.png
Poison.png -97

有些只能在特定的季节捕捉。下表列出只能在冬季捕捉到的鱼类:

全年均可捕捉的鱼类不在此列。“用途”一栏为空的鱼亦可用于带有“任何鱼”标签的配方,包括:Sashimi.png 生鱼片Maki Roll.png 生鱼寿司Quality Fertilizer.png 高级肥料

图像 名称 描述 价格 位置 时间 季节 天气 用途
Tuna.png
金枪鱼 一种住在海里的大型鱼。
Tuna.png 100g
Tuna.pngSilver Quality Icon.png
125g
Tuna.pngGold Quality Icon.png
150g
Tuna.pngIridium Quality Icon.png
200g
海洋 6:00 AM - 7:00 PM Summer.png 夏季
Winter.png 冬季
任何天气

Bundle Blue.png 海鱼收集包

Fish Taco.png 鱼肉卷
Sardine.png
沙丁鱼 一种常见的海鱼。
Sardine.png 40g
Sardine.pngSilver Quality Icon.png
50g
Sardine.pngGold Quality Icon.png
60g
Sardine.pngIridium Quality Icon.png
80g
海洋 6:00 AM - 7:00 PM Spring.png 春季
Fall.png 秋季
Winter.png 冬季
任何天气

Bundle Blue.png 海鱼收集包

Dish o' The Sea.png 海之菜肴
Perch.png
河鲈 一种冬季淡水鱼。
Perch.png 55g
Perch.pngSilver Quality Icon.png
68g
Perch.pngGold Quality Icon.png
82g
Perch.pngIridium Quality Icon.png
110g
鹈鹕镇河流
煤矿森林河流
煤矿森林池塘
山区湖泊
任何时间 Winter.png 冬季 任何天气
Pike.png
狗鱼 一种冬季淡水鱼。
Pike.png 100g
Pike.pngSilver Quality Icon.png
125g
Pike.pngGold Quality Icon.png
150g
Pike.pngIridium Quality Icon.png
200g
鹈鹕镇河流
煤矿森林河流
煤矿森林池塘
任何时间 Summer.png 夏季
Winter.png 冬季
任何天气
Red Mullet.png
红鲻鱼 从前它们被当做宠物饲养。
Red Mullet.png 75g
Red Mullet.pngSilver Quality Icon.png
93g
Red Mullet.pngGold Quality Icon.png
112g
Red Mullet.pngIridium Quality Icon.png
150g
海洋 6:00 AM - 7:00 PM Summer.png 夏季
Winter.png 冬季
任何天气
Herring.png
鲱鱼 一种常见的海鱼。
Herring.png 30g
Herring.pngSilver Quality Icon.png
37g
Herring.pngGold Quality Icon.png
45g
Herring.pngIridium Quality Icon.png
60g
海洋 任何时间 Spring.png 春季
Winter.png 冬季
任何天气
Squid.png
鱿鱼 一种可以长得很大的深海生物。
Squid.png 80g
Squid.pngSilver Quality Icon.png
100g
Squid.pngGold Quality Icon.png
120g
Squid.pngIridium Quality Icon.png
160g
海洋 6:00 PM - 2:00 AM Winter.png 冬季 任何天气 Fried Calamari.png 炸鱿鱼Quests Icon.png 任务
Sea Cucumber.png
海参 一种在海底能找到的黏滑生物。
Sea Cucumber.png 75g
Sea Cucumber.pngSilver Quality Icon.png
93g
Sea Cucumber.pngGold Quality Icon.png
112g
Sea Cucumber.pngIridium Quality Icon.png
150g
海洋 6:00 AM - 7:00 PM Fall.png 秋季
Winter.png 冬季
任何天气 Lucky Lunch.png 幸运午餐
Sturgeon.png
鲟鱼 古老的生物链底层生物,数量一直在减少。雌性的寿命长达150年。
Sturgeon.png 200g
Sturgeon.pngSilver Quality Icon.png
250g
Sturgeon.pngGold Quality Icon.png
300g
Sturgeon.pngIridium Quality Icon.png
400g
山区湖泊 6:00 AM - 7:00 PM Summer.png 夏季
Winter.png 冬季
任何天气

Bundle Green.png 湖鱼收集包

Tiger Trout.png
虎纹鳟鱼 一种不能繁殖后代的稀有杂交鳟鱼。
Tiger Trout.png 150g
Tiger Trout.pngSilver Quality Icon.png
187g
Tiger Trout.pngGold Quality Icon.png
225g
Tiger Trout.pngIridium Quality Icon.png
300g
鹈鹕镇河流
煤矿森林河流
6:00 AM - 7:00 PM Fall.png 秋季
Winter.png 冬季
任何天气

Bundle Teal.png 河鱼收集包

Albacore.png
青花鱼 喜欢温度的"交界处",即指冷水与温水交界的地方。
Albacore.png 75g
Albacore.pngSilver Quality Icon.png
93g
Albacore.pngGold Quality Icon.png
112g
Albacore.pngIridium Quality Icon.png
150g
海洋 6:00 AM - 11:00 AM
6:00 PM - 2:00 AM
Fall.png 秋季
Winter.png 冬季
任何天气 Quests Icon.png 任务
Lingcod.png
蛇齿单线鱼 可怕的捕食者,会吞下一切可以吃下的东西。
Lingcod.png 120g
Lingcod.pngSilver Quality Icon.png
150g
Lingcod.pngGold Quality Icon.png
180g
Lingcod.pngIridium Quality Icon.png
240g
鹈鹕镇河流
煤矿森林河流
山区湖泊
任何时间 Winter.png 冬季 任何天气 Quests Icon.png 任务
Halibut.png
大比目鱼 形状扁平、居住在大洋底的鱼。
Halibut.png 80g
Halibut.pngSilver Quality Icon.png
100g
Halibut.pngGold Quality Icon.png
120g
Halibut.pngIridium Quality Icon.png
160g
海洋 6:00 AM - 11:00 AM
7:00 PM - 2:00 AM
Spring.png 春季
Summer.png 夏季
Winter.png 冬季
任何天气
Glacierfish.png
冰川鱼 会在冰川的底部搭巢。
Glacierfish.png 1000g
Glacierfish.pngSilver Quality Icon.png
1250g
Glacierfish.pngGold Quality Icon.png
1500g
Glacierfish.pngIridium Quality Icon.png
2000g
煤矿森林内箭头岛的南段。 任何时间 Winter.png 冬季 任何天气

离地而居

Winter tip new.png

0.0
0人评价
avatar